CÔNG AN & UỶ BAN PHÒNG CHỐNG COVID CẦN VÀO CUỘC GẤP

Lê Hoàng Anh tuyên truyền lại lời của Phúc Lê cho người học NLG lớp 3+ vào ngày 22/6/2021 trước khi Việt Nam bùng dịch là Hãy học NLG và có kết quả tốt ấm nóng và cùng gia nhập nhóm giải cứu chấp tất các loại biến thể covid. Ai dè từ sau hôm đó, chúng nó càng truyền giải cứu covid cho VN, số ca chỉ có thấy tăng!!!!

Nguồn: https://www.facebook.com/100007125726398/videos/519066639185998/